شرایط دریافت مشاوره

مدیر محترم . حق مشاوره مدیر عامل شرکت زال روسیه برای یک جلسه دو ساعته ، معادل ریالی ۵۰۰ یورو می باشد . شخصیت شما ایجاب می کند قبل از برگزاری جلسه وجه حق المشاوره را به کارت شماره : 6274121170618318 بنام محمد صادق نادعلیزاده ، واریز فرمایید.

جهت دریافت مشاوره و نقطه نظرات کارشناسی شده با شماره 00905396073338 تماس حاصل فرمایید.